VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden.

Gebruikersvoorwaarden ten behoeve van consumenten van de Luchtbrigade

Artikel 1 Definities

 1. Luchtbrigade: De Luchtbrigade is de naam van ons bedrijf, gevestigd aan de Leerparkpromenade 110, 3312KW in Dordrecht, KvK-nummer 87064482.
 2. Abonnementhouder: De natuurlijke persoon die bij de Luchtbrigade een Abonnement afsluit. 
 3. Abonnement: de overeenkomst op afstand die via de website wordt gesloten tussen de Luchtbrigade en de Abonnementhouder en die recht geeft op de diensten van de Luchtbrigade te weten: het periodiek op de geadviseerde druk brengen van autobanden.
 4. Website: de website van de Luchtbrigade: www.luchtbrigade.nl.
 5. Partijen: de Abonnementhouder en de Luchtbrigade samen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Luchtbrigade haar diensten aanbiedt aan de Abonnementhouder.
 2. We kunnen van deze Gebruikersvoorwaarden afwijken. Afwijkingen of aanvullingen worden door de Luchtbrigade uitdrukkelijk schriftelijk of via de mail bevestigd aan de Abonnementhouder voordat ze geldig zijn.
 3. De Luchtbrigade mag op elke moment de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt middels een mededeling op de Website en een e-mail aan de Abonnementhouder. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven. We geven daarbij ook aan, dat het voor Abonnementhouders mogelijk is het Abonnement per de wijzigingsdatum te beëindigen als de wijziging zorgt dat de Luchtbrigade een wezenlijk andere prestatie levert aan de Abonnementhouder en zij de gewijzigde voorwaarden niet accepteren. Eventuele vooruitbetaalde bedragen (zoals wanneer de Abonnementhouder betaalt per jaar), worden naar rato van geleverde diensten terugbetaald.
 4. Zijn één of meerdere bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig, of worden deze geheel of gedeeltelijk vernietigd? Dan blijft het overig bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden volledig van toepassing. Natuurlijk gaan we dan met je in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 Abonnement

 1. De Abonnementhouder heeft voor de duur van het Abonnement recht op periodiek op de geadviseerde druk gebrachte autobanden, in overeenstemming met het gekozen Abonnement.
 2. De Luchtbrigade zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 3. Deze overeenkomt mag alleen worden aangegaan door een natuurlijke persoon, met een leeftijd van minimaal 18 jaar oud. Ook mag deze overeenkomst alleen worden aangegaan voor voertuigen waarvan de natuurlijke persoon eigenaar is.
 4. Als de aanvraag voor een Abonnement tot stand komt door een volledig ingevuld aanmeldformulier op de Website en volledige betaling van het betreffende bedrag, bevestigen wij binnen twee werkdagen de ontvangst van de aanvraag en betaling voor het desbetreffende Abonnement. Daarmee is de overeenkomst tussen de Luchtbrigade en de consument definitief tot stand gekomen. De Abonnementhouder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van meerkosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer. Bij extra in rekening gebrachte meerkosten zoals hieronder aangegeven in artikel 4.10, heeft de Luchtbrigade het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens haar diensten te verlenen. 
 1. Als Abonnementhouder een consument is, heeft Abonnementhouder het wettelijke recht op een bedenktijd van veertien dagen na sluiting van de overeenkomst. Binnen deze periode kan Abonnementhouder de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping. Voorgaande geldt niet als het Abonnement gedurende de bedenktijd is uitgevoerd, met uitdrukkelijke toestemming van de Abonnementhouder en waarbij Abonnementhouder heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding.
 2. Het Abonnement gaat 24 uur na totstandkoming van het Abonnement in en blijft van kracht tot de datum zoals hieronder aangegeven.
 3. Blijkt na het aangaan van het Abonnement dat de door de Abonnementhouder verstrekte gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn? Dan blijft de Abonnementhouder de kosten van het Abonnement tijdens de looptijd verschuldigd.
 4. Adreswijzigingen kan je per e-mail doorgeven aan [email protected].
 5. Het Abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De dienst wordt uitsluitend geboden aan de Abonnementhouder.
 6. Het Abonnement is maandelijks opzegbaar. Na deze periode wordt het Abonnement in beginsel automatisch verlengd, tenzij Abonnementhouder tijdig heeft opgezegd. Na opzegging wordt het abonnement beëindigd na afloop van de maand waarin werd opgezegd.
 7. Wanneer korting is aangeboden voor een vooruitbetaling voor meerdere termijnen, zoals bij betaling per jaar, vervalt deze korting als het Abonnement in deze periode wordt opgezegd.
 8. Als de Luchtbrigade het Abonnement opzegt, zal zij tijdig per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van één maand. 
 9. Opzeggen van ons Abonnement kan per e-mail naar [email protected] op elk moment zoals hiervoor beschreven in lid 10, met een opzegtermijn van één maand. Vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door ons terugbetaald, echter uitsluitend over volle kalendermaanden.
 10. Wij incasseren het verschuldigde abonnementsgeld per periode (maandelijks of jaarlijks) zoals aangegeven bij de vorm die Abonnementhouder op de Website kiest bij aanmelding.

Artikel 4 Het Luchtbrigade bandenspannings-Abonnement voor consumenten

 1. Het Abonnement is een overeenkomst die recht geeft op service in de vorm van een periodieke controle en afstelling van de bandenspanning van de auto/auto’s van de Abonnementhouder. Heb je een ander vervoermiddel? Dan treden we in overleg.
 2. Bij het afsluiten van het Abonnement geeft de Abonnementhouder het kenteken/de kentekens door van de auto/auto’s van de Abonnementhouder, het voorkeursmoment voor afstelling van de bandenspanning (dag en tijdvak)  en de locatie, thuis of onderweg, doch uitsluitend in het werkgebied van de Luchtbrigade, zoals aangegeven op de Website.
 3. Na de controle en de afstelling hebben de banden van uw auto weer de voorgeschreven bandenspanning. Wij delen na afloop mee hoe we de controle en afstelling hebben uitgevoerd.
 4. De Abonnementhouder heeft recht op het aantal controles en afstellingen per jaar zoals gekozen bij aanmelding op de Website. De Luchtbrigade streeft ernaar deze controles en afstellingen zo gelijk mogelijk over de abonnementsperiode te verdelen.
 5. Het Abonnement is uitsluitend van toepassing op de door de Abonnementhouder opgegeven auto/auto’s.
 6. De Abonnementhouder mag tot twee dagen voor de datum van de afgesproken service kosteloos een ander kenteken/andere kentekens opgeven via het eigen account op de Website, als de locatie en het voorkeursmoment daarmee niet veranderen. Ook als hierbij het/de eerder opgegeven kenteken/kentekens komen te vervallen.
 7. De Abonnementhouder mag tot veertien dagen voor de datum van de afgesproken service kosteloos de locatie wijzigen via het eigen account op de Website, als het kenteken en het voorkeursmoment daarmee niet veranderen. De eerder opgegeven locatie komt hiermee te vervallen.
 8. Aan de hand van het voorkeursmoment dat Abonnementhouder bij aanmelding opgeeft, dat daarna te allen tijde worden gewijzigd via het eigen account op de Website, plant de Luchtbrigade een moment in voor afstelling van de bandenspanning. Dit ingeplande moment wordt uiterlijk zeven dagen van tevoren door de Luchtbrigade aan de Abonnementhouder gecommuniceerd. Abonnementhouder kan dit voorgestelde moment afwijzen. De Luchtbrigade plant dan een nieuw moment.
 9. De Abonnementhouder draagt zorg dat de Luchtbrigade toegang heeft tot de auto/auto’s op de afgesproken tijd en locatie. Of de locatie vrij toegankelijk is, is ter beoordeling van de Luchtbrigade.
 10. We verwachten de auto(‘s) op de afgesproken locatie op het afgesproken moment. Lukt dit niet? Of duurt het langer dan 3 minuten om uw auto te vinden? Dan maken wij  1 per jaar zonder kosten een nieuwe afspraak voor de controle en het afstellen. Vanaf de tweede keer dat wij een nieuwe controleafspraak moeten maken omdat de Luchtbrigade de auto niet aantreft op de afgesproken locatie op het afgesproken moment, berekent de Luchtbrigade de volgende meerkosten: 10 euro per bezoek. Deze worden verrekend via een automatische incasso als hierboven aangegeven in artikel 3.14.

Artikel 5 Bescherming van persoonsgegevens

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op onze Website en op alle diensten die via onze Website door de Luchtbrigade aan consumenten worden aangeboden en geleverd. De privacyverklaring van de Luchtbrigade is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten. Door middel van de privacyverklaring informeren wij consumenten en Abonnementhouders hoe wij persoonsgegevens verwerken. Wij behandelen de gegevens van consumenten en Abonnementhouders vertrouwelijk en zoals de privacywetgeving dat voorschrijft, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De persoonsgegevens die wij ontvangen van de consument worden in een bestand vastgelegd. Indien de consument een aanvraag voor een Abonnement doet via onze Website, registreren wij deze aanvraag op naam. De persoonsgegevens van de consument en de Abonnementhouder worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter hebben wij echter het recht persoonlijke gegevens aan derden te verstrekken.

Artikel 6 Overmacht

 1. Als een partij wordt getroffen door overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing proberen te komen. Duurt dit langer dan 30 (dertig) kalenderdagen zonder een redelijke oplossing, hebben partijen ieder het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. 
 2. Wanneer is er sprake van overmacht? Dat is het geval als na het sluiten van de overeenkomst een partij zijn verplichtingen niet na komt vanwege een tekortkoming die niet is toe te rekenen aan die partij. Een tekortkoming kan die partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.
 3. In het geval van overmacht hoeft de Luchtbrigade zich niet aan haar verplichtingen te houden naar de Abonnementhouder en is ze gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Ook mag zij de werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. Dit doet de Luchtbrigade in overleg met de Abonnementhouder.
 4. Onder overmacht van de Luchtbrigade wordt in ieder geval verstaan: ziekte van personen werkzaam bij de Luchtbrigade, extreme weersomstandigheden naar oordeel van de Luchtbrigade, stakingen van derden , oorlogen, rellen en opstanden, brand en andere vernietigingen, overstromingen, waterschade, een epidemie of pandemie met bekende of onbekende ziekten, quarantaine, export- of importbeperkingen, storingen in het vervoer, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en /of het op enig moment niet beschikbaar hebben van de website, gehackte software, niet- of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, of het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.
 5. Ook onder overmacht vallen de opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie de Luchtbrigade bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, en de ongeschiktheid van de zaken waarvan de Luchtbrigade bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 6. Is de Luchtbrigade afhankelijk van derden voor de uitvoering van de overeenkomst en kunnen deze derden hun verplichtingen jegens de Luchtbrigade niet of niet tijdig nakomen? En is er daarbij sprake van omstandigheden die volgens de hierboven in dit artikel genoemde situaties overmacht voor de Luchtbrigade zouden hebben opgeleverd? Dan levert dit niet of niet tijdig nakomen door deze derden ook voor de Luchtbrigade zelf overmacht op jegens de Abonnementhouder. 
 7. Is de Luchtbrigade ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk nagekomen of kan zij deze nakomen en komt hieraan een zelfstandige waarde  toe? Dan mag de Luchtbrigade over dit deel betaling vorderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

 1. Komt de Luchtbrigade de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt. Deze beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door ons ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst. De Luchtbrigade is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen van deze derden.
 2. Heb je niet tijdig, onjuiste of onvolledige gegevens met de Luchtbrigade gedeeld? Dan is de Luchtbrigade niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Heeft de Luchtbrigade de schade met opzet veroorzaakt of is de schade een rechtstreeks gevolg van een vermijdbare grove- en derhalve verwijtbare onzorgvuldigheid van de Luchtbrigade? Dan is de Luchtbrigade, met inachtneming van het overige bepaalde in dit artikel, aansprakelijk voor de directe schade.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
  1. redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Gebruikersvoorwaarden. 
  2. redelijke kosten om de gebrekkige prestatie te laten voldoen aan onze overeenkomst, voor zover deze aan de Luchtbrigade kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Abonnementhouder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Gebruikersvoorwaarden.
 4. De Luchtbrigade is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade. Indirecte schade zijn bijvoorbeeld gemiste besparingen. Indirecte schade is ook schade als gevolg een door de Luchtbrigade gegeven vrijblijvend advies waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de overeenkomst. En verder alle schade die niet valt onder de directe schade in de zin van deze overeenkomst.
 5. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen maximaal de waarde exclusief BTW van de overeenkomst of het bedrag dat de verzekeraar aan uitkeert.
 6. Is de Abonnementhouder zelf verzekerd voor de schade die is opgelopen? Dan is de Luchtbrigade niet aansprakelijk. 

Artikel 8 Geschillen en klachten

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Luchtbrigade partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag sluit de Luchtbrigade uit.
 2. Heb je een klacht over de dienstverlening van de Luchtbrigade? We gaan ervan uit, dat we eerst proberen je klacht in der minne te schikken. Klachten kunnen aan ons worden voorgelegd schriftelijk of met een e-mail aan [email protected]. Omschrijf duidelijk het onderwerp van je klacht en we zullen zo goed mogelijk helpen.
 3. Na ontvangst van je klacht stuurt de Luchtbrigade binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging met een termijn waarbinnen de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt maximaal 2 maanden, afhankelijk van de aard en omvang van de klacht.
 4. Klachten en de klachtenafhandeling worden geregistreerd en gedurende 1 jaar bewaard.
 5. Het indienen van een klacht geeft je niet het recht je verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht ? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Als er een geschil tussen partijen ontstaat, leggen we dit voor aan een rechter. Dat is de rechter in de vestigingsplaats van De Luchtbrigade (rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht). Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter aangewezen wordt? Dan leggen we het geschil voor aan die aangewezen rechter.

Artikel 9 Vindplaats

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn te vinden op de Website van de Luchtbrigade.

Dordrecht, 15 oktober 2022 

De Luchtbrigade